Działalność społeczna - Aleksander Popończyk - strona główna

Przejdź do treści

Menu główne:

W 2009 roku kandydowałem do Parlamentu Europejskiego z ramienia Unii Polityki Realnej. Mój program wyborczy koncentrował się wokół kluczowych spraw ustrojowych Unii Europejskiej, takich jak: demokratycznych i powszechnych wyborach Komisji Europejskiej, zwiększeniu roli prawodawczej Parlamentu Europejskiego oraz obowiązkowej kontrasygnacie wszelkich Wspólnotowych aktów normatywnych przez Radę Europy, w której każdy z członków miałby prawo nieprzełamywanego weta.
W zakresie polityki ekonomicznej postulowałem, aby zabezpieczenie wolnego przepływu: ludzi, kapitału, towarów i usług; było oparte o fakultatywność regulacji uniformizujących (podatki, standardy i normy, obowiązki i prawa), co polegać miało na umożliwieniu każdemu z podmiotów w każdym państwie członkowskim dobrowolnego wyboru porządku regulującego zasady jego działania: bądź to prawa krajowego bądź wspólnotowego. Innymi słowy, prawo wspólnotowe nie tyle miało mieć pierwszeństwo przed każdym prawem krajowym, ale prawa te koegzystowałyby, z możliwości wolnego wyboru prawa mającego zastosowanie w konkretnych czynnościach dwustronnych.

tekst alternatywny

Po wyborach moi zwolennicy zgłosili protest wyborczy, w związku z podejrzeniem sfałszowania wyników wyborów (patrz artykuł N.Cz. 27/28.2009). Sprawa była przedmiotem postępowania przed Sądem Najwyższym, którego wyrok, o nieistotnym wpływie ewentualnego fałszerstwa na ważność wyborów, posłużył Prokuraturze do umorzenia śledztwa, ze względu na brak szkodliwości czynu i fakt niewykrycia sprawców. Osobiście działanie takie intepretuje jako przyzwolenie, w majestacie prawa, do manipulowanie obliczeniami głosów - byle by nie dać się złapać "za rękę".

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego